Registrácia na podujatie: 3. Konferencia Bratislava a okolie

Týmto by som sa chcel/a prihlásiť na online podujatie organizované v rámci spolupráce projektov Interreg VA SK-AT baum2020 a Clean Mobility.

 

Dátum: 17.03.2021, od 09:00 hod. do 15:00 hod.
(online vstup a technická podpora sú možné už od 08:30 hod.!)
Miesto: online cez platformu ZOOM

Registrácia na podujatie: 3. Konferencia Bratislava a okolie

Registrácia na podujatie: 3. Konferencia Bratislava a okolie

Je pre nás veľmi dôležité, aby sme zodpovedne narábali s Vašimi osobnými údajmi. Preto sa riadime platnými právnymi predpismy o ochrane a správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi a o bezpečnosti údajov, predovšetkým všeobecnými nariadeniam EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a rakúskym zákonom o ochrane údajov (DSG) ako aj zákonom o telekomunikáciách (TKG). Prosíme Vás, aby ste si našli čas a prečítali si túto informáciu, aby ste sa dozvedeli, ktoré údaje zbierame a nadväzne spracúvame a za akým účelom. Keďže ide o online podujatie v rámci projektu financovaného z verejných zdrojov, našou povinnosťou voči našim poskytovateľom príspevku je, aby sme zaznamenali údaje o účastníkoch podujatia. Naším zámerom je zdokumentovať údaje o účastníkoch podujatia (čl. 6, ods.1.f GDPR).
Online podujatia: Pri hybridných a online podujatiach sa na potvrdenie o uskutočnení podujatia zhotovuje fotodokumentácia a iné záznamy. Z dôvodu ochrany údajov nie ste povinní používať počas podujatia Vaše skutočné meno, kameru ani mikrofón. Záznamy môžu obsahovať kompletné zostavené protokoly z chatu, resp. ich časti. Tieto obsahy v ich anonymizovanej forme sa využijú na zdokumentovanie podujatia aj pre našich projektových partnerov (NÖ.Regional GmbH, Verkehrsverbund Ost-Region (VOR), Trnavský samosprávny kraj, Hlavné mesto SR Bratislava a Bratislavská integrovaná doprava). Zozbierané údaje zahŕňajú nasledujúce informácie: oslovenie, meno, priezvisko, firma/inštitúcia a emailová adresa. Tieto zozbierané údaje slúžia ako podklad na zúčtovanie príspevku, a preto budú archivované a príp. spracované v rámci programu Interreg VA SK-AT.


Vyššie uvedené mnou poskytnuté údaje smú byť spracované organizáciou Regionalmanagement Burgenland GmbH pre administratívne účely tohto podujatia. V prípade,, ak by som na toto podujatie prihlásil(a) tretie osoby, týmto výslovne prehlasujem, že mám splnomocnenie na takéto prihlásenie účastníka a na poskytnutie príslušného prehlásenia o súhlase so spracovaním údajov v zmysle nariadení o ochrane údajov.
Regionalmanagement Burgenland GmbH využíva Vami poskytnuté údaje na to, aby Vám poskytla aktuálne informácie o podujatí. Vaše osobné údaje neposkytneme pre propagačné účely tretím stranám. Viac informácií nájdete pod rubrikou „Prehlásenie o ochrane údajov“.


Počas online podujatia sa zhotovuje fotodokumentácia a filmové záznamy, ktoré organizácia Regionalmanagement Burgenland GmbH (RMB) a jej kooperační resp. projektoví partneri NÖ.Regional GmbH, Verkehrsverbund Ost-Region (VOR), Trnavský samosprávny kraj, Hlavné mesto SR Bratislava a Bratislavská integrovaná doprava v rámci svojej projektovej činnosti využijú na mediálne účely spojené s podujatím (ide o tlačové správy, webové stránky, Facebook, Twitter, Instagram, printové médiá). V prípade, že na toto podujatie prihlásim tretie osoby, týmto výslovne prehlasujem, že mám splnomocnenie na poskytnutie takéhoto príslušného prehlásenia o súhlase so spracovaním údajov v zmysle nariadení o ochrane údajov. Z tohto súhlasu si neodvodzujem žiadne práva (ako napr. právo na odplatu).
Toto prehlásenie o súhlase so spracovaním údajov je možné kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu: office@rmb.at alebo poštou na adresu: Regionalmanagement Burgenland GmbH, Marktstraße 3, 7000 Eisenstadt. V prípade odvolania dôjde k odstráneniu záznamov z príslušnej platformy. Pokiaľ boli záznamy uverejnené na internete, budú odtiaľ odstránené do tej miery, ako to odpovedá dispozičným možnostiam organizácie Regionalmanagement Burgenland GmbH.


Regionalmanagement Burgenland GmbH použije Vami poskytnuté údaje na to, aby Vám zasielala Newsletter.
Vaše osobné údaje neposkytneme pre propagačné účely tretím stranám. Viac informácií nájdete pod rubrikou „Prehlásenie o ochrane údajov“. Toto prehlásenie o súhlase so spracovaním údajov je možné kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu: office@rmb.at alebo poštou na adresu: Regionalmanagement Burgenland GmbH, Marktstraße 3, 7000 Eisenstadt. V prípade odvolania dôjde k odstráneniu Vašich kontaktných údajov z príslušného rozdeľovníka.