Prihláška na sieťové stretnutie „Klimaticky neutrálna mobilita, energie, hospodárstvo a vzdelávanie“

Týmto sa prihlasujem na podujatie v rámci projektu RegioCoop SK-AT / Interreg V-A Slovensko – Rakúsko.

Dátum
Štvrtok, 29. apríla 2021, v čase od 09.00 do 11.00 hod.

Miesto podujatia: online cez platform ZOOM

Opens internal link in current windowSpäť k pozvánke

Anmeldeformular Regiocoop - Netzwerk (SK)

Anmeldeformular

Pre nás ako Regionalmanagement Burgenland GmbH je nanajvýš dôležité, aby sme zodpovedne narábali s osobnými údajmi. Preto sa riadime podľa platných právnych predpisov o ochrane a správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi a o bezpečnosti údajov, predovšetkým podľa všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a podľa rakúskeho zákona o ochrane údajov (DSG) a zákona o telekomunikáciách (TKG). Prosíme Vás, aby ste si našli čas a prečítali túto informáciu, aby ste sa tak dozvedeli, ktoré údaje zbierame a nadväzne spracúvame a pre aký účel.
Keďže ide o (online)podujatie v rámci projektu financovaného z verejných zdrojov, našou povinnosťou voči našim poskytovateľom podpory je, aby sme zaznamenali účastníkov podujatia. V tejto miere je našim oprávneným záujmom zdokumentovať účastníkov podujatia (čl. 6, ods.1.f GDPR).
Online-podujatia: Pri hybridných a online-podujatiach sa na potvrdenie o uskutočnení podujatia zhotovujú fotografie a záznam. Z dôvodu ochrany údajov nie ste povinní používať počas podujatia Vaše riadne meno, kameru ani mikrofón. Záznamy môžu obsahovať kompletné zostavené protokoly z chatu resp. ich časti. Tieto obsahy v ich anonymizovanej forme využijú na zdokumentovanie podujatia aj naši projektoví partneri (NÖ.Regional.GmbH, Trnavský samosprávny kraj a Bratislavský samosprávny kraj). Zozbierané údaje v tejto súvislosti zahŕňajú: oslovenie, meno, priezvisko, firma/inštitúcia, emailová adresa a prípadne Vaše telefónne číslo.. Tieto zozbierané údaje slúžia ako podklad na zúčtovanie dotácie, preto budú uskladnené a príp. spracované v programe Interreg V-A SK-AT.


Regionalmanagement Burgenland GmbH, NÖ.Regional.GmbH, Trnavský samosprávny kraj a Bratislavský samosprávny kraj) smú pre administratívne účely tohto podujatia spracovať a použiť vyššie uvedené mnou poskytnuté údaje. Pre prípad, ak by som na toto podujatie prihlásil(a) tretie osoby, týmto výslovne prehlasujem, že mám splnomocnenie na takéto prihlásenie účastníka a na poskytnutie príslušného prehlásenia o súhlase so spracovaním údajov v zmysle nariadení o ochrane údajov.

Regionalmanagement Burgenland GmbH a vyššie uvedení partneri využijú Vami poskytnuté údaje na to, aby Vás aktuálne informovali o sieťach a o podujatiach. Zároveň s pozvánkou na vyššie uvedené podujatia Vás osobitne požiadame o súhlas so spracovaním a použitím Vašich osobných údajov.Vaše osobné údaje neposkytneme pre propagačné účely tretím stranám. Viac informácií u nás nájdete pod rubrikou „Prehlásenie o ochrane údajov“.


Počas (online-)podujatia sa zhotovujú fotografie a filmové záznamy, ktoré organizácia Regionalmanagement Burgenland GmbH (RMB) a jej kooperační resp. projektoví partneri NÖ.Regional GmbH, Trnavský samosprávny kraj a Bratislavský samosprávny kraj v rámci svojej projektovej činnosti využijú na mediálne účely spojené s podujatím (ide o tlačové správy, webové stránky, facebook, twitter, instagram, printové média). Pre prípad, ak by som na toto podujatie prihlásil(a) tretie osoby, týmto výslovne prehlasujem, že mám splnomocnenie na poskytnutie takéhoto príslušného prehlásenia o súhlase so spracovaním údajov v zmysle nariadení o ochrane údajov. Z tohto súhlasu si neodvodzujem žiadne práva (ako napr. právo na odplatu).

Toto prehlásenie o súhlase so spracovaním údajov je možné kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu office@rmb.at alebo poštou na adresu: Regionalmanagement Burgenland GmbH, Marktstraße 3, 7000 Eisenstadt. V prípade odvolania dôjde k odstráneniu záznamov z príslušnej platformy. Pokiaľ boli záznamy uverejnené na internete, budú odtiaľ odstránenej do tej miery, ako to odpovedá dispozičným možnostiam organizácie Regionalmanagements Burgenland GmbH.


Regionalmanagement Burgenland GmbH použije Vami poskytnuté údaje na to, aby Vám zasielala Newsletter. Vaše osobné údaje neposkytneme pre propagačné účely tretím stranám. Viac informácií u nás nájdete pod rubrikou „Prehlásenie o ochrane údajov“. Toto prehlásenie o súhlase so spracovaním údajov je možné kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu office@rmb.at alebo poštou na adresu: Regionalmanagement Burgenland GmbH, Marktstraße 3, 7000 Eisenstadt. V prípade odvolania dôjde k odstráneniu Vašich kontaktných údajov z príslušného rozdeľovača.