Týmto sa prihlasujem do siete/sietí v rámci projektu RegioCoop SK-AT / Interreg V-A Slovensko – Rakúsko.

Obsaht: Ide o siete, ktoré budú vyvíjať strategické témy a projekty, informovať o stave v budúcom období podpory 2021 – 2027 Slovensko – Rakúsko a spoločne pracovať na rôznych témach. 

Miesto podujatia: Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa budú príslušné podujatia konať prezenčnou alebo  hybridnou formou alebo online cez platformu ZOOM. Pozvánky na takéto sieťové stretnutia, okrúhle stoly, worshopy, border walks a na záverečné podujatia projektu budú rozposielané vždy osobitne.

Opens internal link in current windowSpäť k informácií o projekte

Abfrage Netzwerke SK

Abfrage Netzwerke SK

Pre nás ako Regionalmanagement Burgenland GmbH je nanajvýš dôležité, aby sme zodpovedne narábali s osobnými údajmi. Preto sa riadime podľa platných právnych predpisov o ochrane a správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi a o bezpečnosti údajov, predovšetkým podľa všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a podľa rakúskeho zákona o ochrane údajov (DSG) a zákona o telekomunikáciách (TKG). Prosíme Vás, aby ste si našli čas a prečítali túto informáciu, aby ste sa tak dozvedeli, ktoré údaje zbierame a nadväzne spracúvame a pre aký účel.
Keďže ide o (online)podujatie v rámci projektu financovaného z verejných zdrojov, našou povinnosťou voči našim poskytovateľom podpory je, aby sme zaznamenali účastníkov podujatia. V tejto miere je našim oprávneným záujmom zdokumentovať účastníkov podujatia.
Online-podujatia: Pri hybridných a online-podujatiach sa na potvrdenie o uskutočnení podujatia zhotovujú fotografie a záznam. Z dôvodu ochrany údajov nie ste povinní používať počas podujatia Vaše riadne meno, kameru ani mikrofón. Záznamy môžu obsahovať kompletné zostavené protokoly z chatu resp. ich časti. Tieto obsahy v ich anonymizovanej forme využijú na zdokumentovanie podujatia aj naši projektoví partneri (NÖ.Regional.GmbH, Trnavský samosprávny kraj a Bratislavský samosprávny kraj). Zozbierané údaje v tejto súvislosti zahŕňajú: oslovenie, meno, priezvisko, firma/inštitúcia, emailová adresa a prípadne Vaše telefónne číslo.. Tieto zozbierané údaje slúžia ako podklad na zúčtovanie dotácie, preto budú uskladnené a príp. spracované v programe Interreg V-A SK-AT.


Regionalmanagement Burgenland GmbH, NÖ.Regional.GmbH, Trnavský samosprávny kraj a Bratislavský samosprávny kraj) smú pre administratívne účely tohto podujatia spracovať a použiť vyššie uvedené mnou poskytnuté údaje. Pre prípad, ak by som na toto podujatie prihlásil(a) tretie osoby, týmto výslovne prehlasujem, že mám splnomocnenie na takéto prihlásenie účastníka a na poskytnutie príslušného prehlásenia o súhlase so spracovaním údajov v zmysle nariadení o ochrane údajov.

Regionalmanagement Burgenland GmbH a vyššie uvedení partneri využijú Vami poskytnuté údaje na to, aby Vás aktuálne informovali o sieťach a o podujatiach. Zároveň s pozvánkou na vyššie uvedené podujatia Vás osobitne požiadame o súhlas so spracovaním a použitím Vašich osobných údajov.Vaše osobné údaje neposkytneme pre propagačné účely tretím stranám. Viac informácií u nás nájdete pod rubrikou „Prehlásenie o ochrane údajov“.


Regionalmanagement Burgenland GmbH použije Vami poskytnuté údaje na to, aby Vám zasielala Newsletter. Vaše osobné údaje neposkytneme pre propagačné účely tretím stranám. Viac informácií u nás nájdete pod rubrikou „Prehlásenie o ochrane údajov“. Toto prehlásenie o súhlase so spracovaním údajov je možné kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu office@rmb.at alebo poštou na adresu: Regionalmanagement Burgenland GmbH, Marktstraße 3, 7000 Eisenstadt. V prípade odvolania dôjde k odstráneniu Vašich kontaktných údajov z príslušného rozdeľovača.